عشق

چند لحظه زندگی

 

 

 

 

نـــامـــتـــ را  

 خـــاطــراتـــتـــ را


بـــوســـہ هـــایــتـــ را

 


و لمــــس ِ حــــــس ِ بـــودنــــتـــ را

 


همــہ و همــہ را بـــہ دســـتـــ ِ بــــاد سپـــــردҐیـــادҐ تــــ♥ـــو را فـــــــرامـــــــوش

 

 

 

+ چهارشنبه 1393/04/18 ساعت12:33 پیمان13733| |

 

 

 

 

روزے میــرسَـב بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے

 

 

بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ

 

 

בَر جـــآده هــآے بـے انتهــــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـ

 

 

بــــ رآه خــــوآهمــ افتـــــآב

 

 

مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ

 

 

چــﮧ فَــــرقے בآرב کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ

 

 

 

همــه جــــآے جهــــآלּ تنهـــــآیے بــــآ مَـــלּ استـــ…

+ چهارشنبه 1393/04/18 ساعت12:24 پیمان13733| |

آدمـی که بخواهـد بـرود . . .

مـیـرود !

داد نمیـزند که مـن دارم میـروم ! ! !

آدمـی که رفتـنش را داد میـزند . . .

نمیخـواهد بـرود !

داد میـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !

 

 

 

 

 

+ یکشنبه 1393/04/15 ساعت21:21 پیمان13733| |

شـآیَـב یہ ڪَسے شَبـآ برآے اینڪہ خوآبـ تو رو ببینہ بہ פֿـُבآ اِلتمـآسـ میڪنہ . . . شـآیَـב یہ ڪَسے بہ مَـפـضـ בیـבטּ تو בستاش یَـפֿـ میزنہ و تَپشـ قَلبشـ بیشتَر میشہ . . . مُـطمئـטּ بـآشـ یہ ڪَسے شَبـآ بہ פֿـآطر تــو تو בریـآیــے اَز اَشڪ مے خوآبہ . . . وَلے تــو نمے בونے
+ یکشنبه 1393/04/15 ساعت21:2 پیمان13733| |

 

 

آטּ قــבر نیـــآمـَבے

 

از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر

 

 

برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ

 

پایـیـــز شـُבمـ ؛

 

 

בیـگـر نیــــــآ ...

 

 

آشـفـتــــه مــﮯشـوב

 

 

 

פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

 

 

 

+ یکشنبه 1393/04/15 ساعت21:2 پیمان13733| |


چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند


گاهی آنقدر بغض داری


که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…


FunSara.Com | فان سرا دات کام

+ یکشنبه 1391/12/06 ساعت17:35 پیمان13733| |طراح : صـ♥ـدفــ